تعقیبات مشترکه نماز (اللهم انت السلام و منک السلام و...) باصدای زیبای

استاد موسوی قهار جهت دانلود قرار دادیم.

لینک دانلود:      دانلود