دانلود دعای سبحان ذی العز شامخ المنیف...بای صدای زیبای استاد موسوی قهار:

                                                                                         

                                                                                       دانلود